Notulen Wijkraad Lent d.d. 6 februari 2014

Aanwezig:
Rob Tromp, Willy Enelijn, Hotze Bleeker, Herbert Schoenmaker, Cees Collé, Jan Hooyman, André Disselhorst, Charles Meijers, Esther Jansen v Doorn, Patries Lessmann, Jan Rikken, Frank Jansen, Hans Kropman
Gasten: Paul Reuling ( Tandem)
Afwezig m.k.: Pim Lammerinks ( wijkagent)

1. Opening
Esther heet iedereen van harte welkom en stelt voor een kort voorstelrondje te houden.

2. Signalen uit de wijk, vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Nieuw bestuurslid Patries Lessmann
Coen Rijsdijk heeft als gevolg van zijn verhuizing naar Arnhem moeten stoppen als lid van het bestuur van de Wijkraad. Patries Lessmann heeft zich bereid verklaard als lid van het bestuur zijn plaats in te nemen.
Patries woont sinds september 2012 in Lent, daarvoor in Nijmegen Oost. Zij heeft in deze korte woonperiode al veel gezien en gehoord in Lent, op grond daarvan hoopt zij via haar bestuursdeelname een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van een goed woon- en leefklimaat in Lent. Het gemeentelijke ouderen- en jongerenbeleid in Lent worden haar bijzondere aandachtsgebieden.
De vergadering wenst haar veel succes.

4. JOP Visveldsestraat
Op uitnodiging van het bestuur Wijkraad is een afvaardiging van bewoners Visveldsestraat aanwezig om hun negatieve ervaringen rond de JOP toe te lichten. Hun ongenoegen is vooral gebaseerd op het door diverse jongerengroepen veroorzaakte geluidsoverlast tot laat in de nacht en het achterlaten van veel blik- en andere rommel rond de JOP. Zij zijn ook hevig teleurgesteld in de houding van de gemeente en hebben nog weinig vertrouwen in een goede oplossing. Verplaatsen van de JOP wordt door betrokken bewoners nog als enige oplossing gezien en daarvoor hebben zij ook al een 10-tal alternatieve locaties in kaart gebracht.
Het alleen verhuizen van de JOP naar een andere locatie wordt door de vergadering niet als oplossing gezien. Daarmee wordt het probleem alleen maar verplaatst.
Omdat de relatie tussen bewoners en gemeente danig is verstoord biedt het bestuur Wijkraad aan om de geplande bijeenkomst op 19 februari tussen bewoners, gemeente en professionals te begeleiden. Bestuur zal daartoe een mail zenden naar de wijkmanager.

5. Jongerenvoorzieningen
Paul Reuling (Tandem) geeft een korte toelichting op de geplande bijeenkomst op 12 februari in het Citadelcollega. Het doel van de infoavond is iedereen te informeren over de ontwikkelingen op gebied van noodzakelijke voorzieningen en vooral ook uit te nodigen om daarover mee te denken. Besteding van de beschikbare gelden zal o.a. onderwerp van gesprek zijn. In Noord gaat het om ca 2500 leerlingen basisonderwijs en 1500 leerlingen voortgezet onderwijs.

6. Burgerparticipatie
Bestuur Wijkraad heeft in 2013 tweemaandelijks een gesprek gehad met wethouder Frings over het fenomeen burgerparticipatie. De sfeer tijdens al deze bijeenkomsten was positief en constructief. Zowel het Gemeentebestuur als het bestuur Wijkraad is ook nog zoekende naar de hun best passende rol op gebied van burgerparticipatie.
Het is vooral een proces van lange adem. De wethouder bereidt een notitie voor over burgerparticipatie t.b.v. B&W waarvoor de Wijkraad ook om input zal worden gevraagd. Bestuur Wijkraad is voornemens om in april een bijeenkomst te organiseren over het thema Burgerparticipatie.

7. Mededelingen Platform Waalsprong
Als gevolg van zijn pensionering eind november 2013 van de coördinator Platform zijn er sindsdien geen bijeenkomsten meer geweest. Inmiddels is Matthijs Lenis, sr. planoloog bij gemeente, als nieuwe coördinator aangesteld. Zo spoedig mogelijk worden de activiteiten door het Platform weer opgepakt.

8. mededelingen bestuur Wijkraad

8a. overleg cliëntenraad St.Jozef: Jan Rikken geeft een korte toelichting. Onderwerpen die o.a. aan de orde zijn geweest- wensen en mogelijkheid van een buurtbus met diverse bestemmingen in Lent – wensen en mogelijkheid van een buurtsuper(bv. in oude locatie JanLinders)

8b. Fietstunnel Laauwikstraat: klik hier voor de reactie van gemeente op de ingedioende zienswijzen. [553 KB]

8c. Bomenkap P Mauritssingel: t.b.v. de aanleg van een vrijliggende HOV-busbaan tussen het splitsingspunt Lent en het kruispunt met de VUSingel worden de populieren aan de westzijde van de singel verwijderd (kapvergunning 2011). Aan beide zijde van de busbaan worden nieuwe populieren geplant. Klik hier voor de brief. [37 KB]

8d. Moestuinen: Fred Tank geeft een korte toelichting. De definitieve locatie is gevonden aan het Smitjesland. Contractueel is het met gemeente geregeld. Er zijn veel aanmeldingen ontvangen. Verwacht wordt rond maart/april te beginnen met het ‘moestuin- rijp maken van het perceel.

8e. Windturbines langs A15: donderdag 13 februari staat een info avond gepland in De Schakel in dorp Oosterhout. Met name wordt inzicht gegeven in de resultaten van het MER.

8f. Klankbordgroep Park Lingezegen: klik hier voor verslag [237 KB] .

8g. wijkbeheerder Noord: tijdelijke invulling door Rob v.d. Wetering

8h. Tijdcapsule Namens de Wijkraad neemt Esther zitting in de jury.

naschrift redactie:
Subsidies: Elk jaar wordt door de Rabobank Rijk van Nijmegen aan een aantal Lentse instellingen, verenigingen, projecten e.d. een uitkering toegekend uit het zgn. Coöperatiefonds van de bank. Dit jaar zijn de aanvragen gehonoreerd van:
- Project Lentse Aarde (moestuinen) voor een bedrag van € 2.000,-
- Stg. Lent 800 ( Oeverspelen) € 3.000,-
- St. Nikolaas € 1.000,-
- Damesgilde Lent € 1.500,-
- Straatvoetbal Lent ( DVOL) € 3.000,-
9. Notulen 9.1.2014
Het verslag van de vergadering van 9 januari 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

10. Rondvraag
Paul Reuling: meldt de opening op 21/2 van de tijdelijke jeugdvoorziening in de Ster

11. Sluiting
Esther sluit onder dankzegging voor ieders inbreng de vergadering.


Printerversie

ContactDisclaimer