NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD LENT D.D. 6 MAART 2014

Aanwezig:
Rob Tromp, Jan Maassen, Wil v.Klaveren, Sent Wierda, Hotze Bleeker, Cess Collé, Herbert Schoenmaker, Jan Hooijman, Charles Meijers, Esther Jansen vDoorn (vz), Jan Rikken, Hans Kropman.

gasten: Marian Hooijman (wijkmanager), Pim lammerinks (wijkagent)
afwezig m.k.: Frank Jansen

1. Opening
Esther opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom

2. Vaststellen agenda / signalen uit de wijk
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Jeugd

3a. Jop Visveldsestraat

De bewonersvertegenwoordiging JOP Visveldsestraat is aanwezig met als doel om in gezamenlijkheid met de wijkraad (gedeeld belang) de voortgang in het JOPproces te bespreken. Esther geeft een korte toelichting over de tot nu ondernomen stappen n.a.v. de bijeenkomst 19.2.2014. Bestuur wijkraad heeft een afspraak gepland met gemeente op 12.3.2014. Bedoeling is dat er dan duidelijke stappen worden gezet. De agenda van dit overleg zal gericht zijn op – de kaders waarbinnen e.e.a. is te realiseren, - een strakke planning met een onderliggend stappenplan, - en het verschaffen van duidelijkheid voor welke doelgroep jongeren een JOP is bedoeld.
De bewoners spreken hun teleurstelling uit over het antwoord van de GEM t.a.v. de locatie begraafplaats. Zij vragen zich af waarom de plannen rond ‘het eilandje’ niet eerder met bewoners is gedeeld. Ook vragen ze zich af waar de zgn. verkavelingstukken van het eiland c.q. informatie daarover zijn.
Aan dit verslag is een bijlage toegevoegd met vragen van Jan Hooyman aan Marian Hooijman (geen zusje). Een enkele vraag is inmiddels beantwoord, op velen is nog geen reactie ontvangen.

3b. Jeugdvoorziening
Marian Hooijman en Hotze Bleeker geven een korte toelichting over de tijdelijke locatie in De Ster. Andere in aanmerking komende locaties zijn in onderzoek, o.a. het aanbod van DVOL om in hun clubhuis een tijdelijke voorzienig beschikbaar te stellen. Afgesproken wordt dat bestuur Wijkraad over alle correspondentie gedurende het proces een CC ontvangt.

3c. Jongerenraad
Het idee van Hotze Bleeker om de mogelijkheden te onderzoeken voor het oprichten van een Jongerenraad wordt als een prima plan gezien. Aanpak met stappenplan dient nog te worden opgesteld.

4. Park Lingezegen

4a.
Wijkraad heeft een schrijven ontvangen van de Klankbordgroep PL over een op 29 maart te organiseren fietstocht. Het idee is om met elkaar langs verschillende locaties in het Park te fietsen om ter plekke de actuele stand van zaken te bekijken en kwesties en context te bespreken. Aanmelden via info@wr.lent.nl

4b. Ook wil de Parkorganisatie een Dag van het Park organiseren op 29 juni 2014. Men hoopt dan op veel buurt en wijkgebonden activiteiten Bijzonderheden volgen nog.

4c. Met het vertrek van Coen Rijsdijk is er een plaats in de Klankbordgroep ontstaan. Hotze Bleeker is bereid namens de wijkraad in de klankbordgroep zitting te nemen.

5. Thema burgerparticipatie wijkraad d.d. 3.4.2014
De wijkraadvergadering op 3 april a.s. zal volledig in het teken staan van burgerparticipatie. Bestuur Wijkraad is door wethouder Frings voor input en advies gevraagd voor zijn notitie over burgerparticipatie aan het nieuwe college van B&W.

6. Mededelingen Platform Waalsprong

6a.
Navraag wordt gedaan over het onderzoek t.a.v. de tijdelijkheid van de fietsbrug over de PMS. Aangedrongen wordt om deze a.g.v. beoogde bouw v/d Valk zo lang mogelijk te handhaven.

6b.Navraag wordt gedaan over het contract tussen GEM en Jan Linders m.b.t. de mogelijkheid van het nieuw vestigen van een qua omvang beperkte super.

6c. N.a.v. infobijeenkomst 24/2 in Waalzicht over bereikbaarheid Hoge Bongerd e.a. wordt er in samenwerking met de gemeente (G.Siebenga) een klankbordgroep samengesteld.

7. Mededelingen bestuur Wijkraad

7a.
Toelichting op Windturbines komt ivm afwezigheid van Patries Lessmann te vervallen.

7b. Navraag wordt gedaan bij GEM over de status van de zgn. TAB´s i.d.v. verwijst M.Hooijman o.a. naar de geplande nieuwe hup (‘ Fikkie’)

7c. Op 14 maart wordt de moestuin De Lentse Aarde geopend.

7d. Het verbindingsbruggetje bij Fluitenkruid krijgt de naam ’ Het Sprongetje’.

7e. Di 11/3 vindt de presentatie plaats van de gekozen artikelen voor de Tijdcapsule

7d. Esther heeft namens het bestuur een uitnodiging ontvangen voor een kennismaking met de beoogde nieuwe raadsleden.

8. Notulen d.d. 6.2.2014
De notulen van de vergadering d.d. 6.2.2014 worden ongewijzigd vastgesteld.


9. Rondvraag

9a. Hans Kropman
: maakt melding van slecht mobielbereik in omgeving van Fluitenkruid, Akkerwinde, deel Turennesingel. Meldingen kunnen rechtstreeks aan hem gemeld worden.

9b. Marian Hooijman: informeert naar de vervolgstappen na.v. het gesprek van wethouder Frings en de cliëntenraad van Jozefhof.

9c. Marian Hooijman kondigt een inventarisatie aan van alle mogelijke activiteiten op gebied van o.a. groen, gezondheid, veiligheid, jeugd en ouderen voor een te organiseren bijeenkomst met de wijkraden Oosterhout, Lent en Noorderstroom. Jan Rikken meldt zich namens WR Lent daarvoor aan.

9d. Rob Tromp: informeert naar de opvolging van Hans Bongers. Antwoord: Vacature loopt nog, tot invulling neemt Rob v.d. Wetering (wijkbeheerder Midden en Zuid) waar.

9e. Hotze Bleeker meldt de politieke middag in de Lindenberg met o.a. Ad Lansink.

9f. Hotze Bleeker vraagt zich af of er na de verkiezingen t.a.v. de JOP iets verandert. antwoord: de (uitvoerende) ambtenaren blijven dezelfde.

10. Sluiting
Onder dankzegging voor ieders inbreng sluit Esther de vergadering.


Bijlage bij Wijkraad bijeenkomst 6 maart 2014

Vragen van Jan Hooyman aan Marian Hooijman Wijkmanager Nijmegen-Noord en gemeente Nijmegen.

1 - Waarom moet het ruim een week duren voor je een antwoord krijgt waar je zelf achteraan moet vissen, die simpel was blijkt achteraf lokatie niet beschikbaar wordt binnenkort bouwrijp gemaakt.

2 - Waar kunnen we het bestemmingsplan inzien van de besproken lokatie, mag ook gemaild worden.

3 - Hoe groot wordt het geplande parkje bij begraafplaats / school en is daar plaats voor de JOP eventueel tijdelijk om de huidige overlast bij de JOP Visveld weg te nemen.

4 - Is er nagedacht over de andere alternatieve lokaties (zie presentatie) voor de huidige JOP.

5 - Bent u het er mee eens dat de JOP op de huidige lokatie geen goede keus is geweest.

6 - Als naaste buren mag men ook geen overlast veroorzaken, de JOP mag ook gezien worden als buren dan mogen zij toch ook niet voor overlast zorgen.

7 - Bent u het er mee eens dat de avond en nachtrust ernstig verstoord wordt door de gebruikers van de JOP.

8 - De jongeren werkers hebben geen vat op de gebruikers, de handhaving door de politie is door andere prioriteiten ver beneden peil.
De professionals (jongerenwerkers en politie) kunnen de in het gemaakte afspraken niet nakomen dit is toch redenen genoeg om over te gaan tot andere optie’s.

9 - Wij dragen enkele oplossingen aan en willen ook meedenken aan andere oplossingen ten gunste van iedereen, denkt u met ons mee.

10 - Wat vindt u en de gemeente van het aangeboden plan, en had de gemeente zelf een dergelijk plan.

11 - Bent u het er mee eens dat na de schommel en glijbaan er niets meer is voor de jongeren in Nijmegen-Noord. De huidige jongerenvoorziening in de Ster heeft te weining aantrekkingskracht voor de jongeren.

12 - Jongeren moeten ook buiten iets kunnen ondernemen zonder overlast te veroorzaken en niet alleen binnen zitten.

13 - Als de gemeente alles vol bouwd en dan pas gaat nadenken over voorzieningen voor de jeugd, schieten ze hun doel voorbij.

14 - Beseft u en de gemeente wel dat als nu geen rekening wordt gehouden met de huidige en komende jeugd in Nijmegen-Noord wij een groot probleem krijgen wat resulteerd in alleen maar verliezers.

15 - Beseft de gemeente wel dat de lokatie zoals in de presentatie aangegeven uniek is, en dat men hier een in het oog springend multifunctionele plan kan ontwikkelen voor en door jong en oud.

16 - Bent u het met ons eens dat de jeugd de toekomst heeft, en dat we moeten investeren in onze jeugd.

Jan Hooyman
bewoner rond JOP Visveldsestraat


Printerversie

ContactDisclaimer