Notulen van de wiikraadvergadering van 8 mei 2014 in de Dorpsschuur in Lent

Aanwezigen
: Jan Maassen, Hotze Bleeker, Jan Rikken, Rob Stoof, Esther van Doorn , Patries Lessmann.
Afmelding: Hans Kropman, Frank Jansen.

1. Opening: door Esther van Doorn.
Vaststelling dat de opkomst laag is, waarschijnlijk door de bijeenkomst bij Noorderstroom, mogelijk het songfestival?

2. Vaststellen agenda/signalen uit de wijk:
Er zijn geen nieuwe agendapunten. Vanuit de wijk geen signalen.

3. Terugblik bijeenkomst Burgerparticipatie 3-4-2014.
Esther heeft nog geen verslag en de aanbeveling aan het nieuwe college is nog niet gemaakt.
Rob Stoof vraagt zich af of de inbreng wel input zal hebben bij de nieuwe coalitie. In het hele college-accoord komt Burgerparticipatie alleen voor onder het item zorg en welzijn.
Zien we iets terug van onze inbreng en hoe kunnen we bewerkstelligen dat we inspraak krijgen en kunnen meebeslissen? Hoe kunnen we voordat het bestemmingsplan er ligt burgers inschakelen om mee te denken om zo draagvlak te vergroten?
Jan Rikken brengt in dat het Platvorm Waalsprong de stukken ziet voor de definitieve beslissing en uitvoering. Dat de wijkraad zit aan de kant van de participatie. Dat wanneer er werkgroepen ontstaan vanuit het Platvorm, burgers daarin zouden kunnen participeren.
Esther geeft aan dat de gesprekken met Dhr. Frings zullen stoppen en dat zij moeite heeft met zijn kanalisering van Burgerparticipatie naar met name zorg( WMO). Ook spreekt zij haar zorg uit over de decentralisatie van de zorg, waardoor sociale wijkteams in het leven geroepen worden. Mogelijk ligt hier een taak voor de wijkraad in het kader van inbedding.
Hotze Bleeker brengt in dat met name de ambtenaren moeite zullen hebben met Burgerparticipatie, omdat zij niet makkelijk meebewegen. Noemt ook de GEM als ondoorzichtelijke partij.
Patries Lessmann brengt in dat het tijdens de bijeenkomst 3-4 niet duidelijk geworden is wat de feedback is voor de wijkraad t.a.v. het vergroten van de burgerparticipatie in Nijmegen-Lent.
Conclusie van Esther van Doorn:
- voorbereiding lastig.
- goede opkomst.
- doorschuiven van deelnemers naar andere groepen liep niet.
- goede inbreng en aanwezigheid raadsleden.
- naar het themanummer Burgerparticipatie van de Lentse Lucht gaat samenvatting.
- aanbevelingen worden op de site van de wijkraad gezet. (klik hier) [21 KB]

4.Voortgang JOP:
De JOP wordt verplaatst en de bewoners krijgen daarover voor 1 juni een brief van de gemeente. Het vraagstuk tolerantie blijft.

5. Park Lingezegen:
Hotze Bleeker vertelt over de gezellige familiedag. Het is heel mooi geworden.

6. Platvorm Waalsprong:
6a. Er ligt nog een motie ligt t.a.v. het langer handhaven van de fietsbrug. Daarover is nog niks besloten.
6b. Er komen 30 parkeerplaatsen bij op de Hoge Bongerd.
6c. Het college heeft ’n reactiegegeven op het windpark dat gecreëerd gaat worden in Ressen.
6e. De nieuwe directeur van de GEM is voorgesteld.
6f.Het bestemmingsplan Mauritssingel moet aangepast worden vanwege de verhoging van de geluidsoverlast. Dit wordt veroorzaakt door het verleggen in oostelijke richting van de singel (richting de bebouwing ). Dat was noodzakelijk omdat het verkeer anders de bocht richting de S100 niet kon maken.

7. Mededelingen/ingekomen stukken:
Er komt een nieuwe wijkmanager: Eric van Ewijk en een nieuwe wijkbeheerder: Carline Geenen.
Het raadslid belast met zaken aangaande Nijmegen Lent is Renske Helmer (SP).

8. Rondvraag:
8a. Hotze Bleeker stelt vragen bij de voortgang aanleg en gebruik plas en strandje. Wat wordt de recreatie inhoud?
8b. Jan Maassen stelt vragen over bouwvergunning Balvers? Verwezen wordt naar bouw en woningtoezicht inzage plannen.
8c. Jan Rikken meldt dat er plannen zijn in het kader van de wandelvierdaagse m.b.t. looprichting en camping.

9. Wat verder ter tafel kwam:
9a. Groepen bewoners formeren die ondersteuning kunnen bieden aan de wijkraad aangaande allerlei actuele onderwerpen.
9b. In het kader van bouw-aktiviteiten door aannemers is niet alles vooraf bespreekbaar met bewoners. Belangrijk daarin is een vast aanspreekpunt/persoon en telefoonnr.
9c. Uitnodigen: GEM Waalsprong, wijkmanager Eric van Ewijk, raadslid SP Renske Helmer,
9d. Eindgesprek: vm. Raadslid Bert Frings, wijkmanager Marjan Hooiman.
9e. Agendapunten voor 30mei: groepen bewoners als achterwacht voor onderwerpen wijkraad Lent.


Printerversie

ContactDisclaimer