Notulen wijkraad: 6 juni.

Aanwezig:
Jan van de Geer, Paul Reuling, Hotze Bleeker, Jan Hooyman, Jan Maassen, Nico Weel, Willy Edelijn, Wijkagent Pim Lammerinks, Esther Jansen van Doorn, Rob Stoof, Charles Meyers, Patries Lessmann. Hans Kropman (vanaf 21:30).

Afwezig: Frank Jansen, Jan Rikken, wijkbeheerder.

5. JOP: s.v.z: uitstel verplaatsing, vergunning moet eerst geregeld worden.
Inge overlegt over verplaatsing zonder vergunning. Locatie: eilandje voorbij de uikijktoren Lentmark.
begraafplaats.
Paul Reuling meld dat JOP bij de tennisbaan goed bezocht wordt. Belangrijk is
contact met de jongeren verbeteren mbv. Tandem. Reden van verplaatsing van de jongeren naar de andere JOP is ook het aantal bekeuringen.
Blijven bellen naar de politie als er overlast is of vernielingen zijn, ook ‘s nachts.
Tandem houd een enquete onder leerlingen van groep 7 en 8 over wat hun wensen zijn t.a.v. speel- en verblijfplekken in Lent.
Tandem wil graag hun werkplan voor Noord op de agenda van 3 juli.

7. Platform Waalsprong:
De huidige voorzitter heeft zijn functie in platform Waalsprong ter beschikking gesteld ivm. zijn benoeming tot voorzitter van MKB-Oost Nederland. De platform is dus naarstig op zoek naar een geschikte opvolger.

8a Buurtsuper: geen meldingen.

8b. Bekkersland: initiatief voor het groen behouden; verwijzen naar de groep verwaarloosde boomgaarden.

8c. Gezondheidsmarkt senioren: wordt op 27 sept. a.s. georganiseerd in St Jozef en er wordt ‘n bijdrage in de kosten gevraagd. Paul Reuling biedt aan te helpen met een begroting, waarna de wijkraad kan komen met een voorstel voor een bijdrage.

9. Samenstelling bestuur: Esther van Doorn, Frank Jansen en Hans Kropman stoppen als bestuurslid cq voorzitter, secretaries en penningmeester. Jammer, jammer, jammer. Hoe gaan we hier mee om?
Is er ‘n vraag van bewoners naar een wijkraad met 5 bestuursleden?
Is het de zorg van het bestuur voor vervanging te zorgen?
Wellicht kunnen we opzoek naar andere mogelijkheden van besturen.
(noot van de notulist: wijkraad opdelen in werkgroepen van betrokken bewoners met inzicht op dat bepaalde terrein. Daarvan 1 persoon afvaardigen in de wijkraad bijeenkomsten. Bestuur kan dan bestaan uit secretaris en penningmeester, voorzitterschap laten rouleren.)
Mogelijke samenwerking met sociale wijkteam. Contactpersoon hiervan in Paul Reuling.
Samenvattend: De wijkraad mag van alle deelnemers aan deze vergadering doorgaan.
Wie van de deelnemers overweegt plaats te nemen in het bestuur?
Rob Stoof: geen lid, wel interesse in de werkgroep ruimtelijke ordening.
Hotze Bleeker: wil wel in het bestuur.
Er wordt gevraagd je netwerk te bevragen of er belangstelling is.
Misschien ‘n soort persbericht rondsturen over alle media.

10. Rondvraag:
10a. 23 juni bijeenkomst over jongerencentrum in DVOL of de Ster.
10b. Wat betreft het aangekondigde afscheid vanHans Kropman: na een periode van 5 interessante jaren binnen de WR heeft hij besloten er mee te stoppen. Hij wil ruimte maken voor verjonging van het WR-bestuur. HIj blijft de belangen van Nijmegen-Noord behartigen binnen het Platform Waalsprong. het mobiliteits-overleg Waalsprong en het klankbord Ruimte voor de Waal (dijkteruglegging). In mindere mate heeft de samenstelling en visie van het nieuwe college invloed gehad op zijn besluit.

Een goede opkomst, een fijne vergadering met scheiden-doet-lijden-tintje.


Printerversie

ContactDisclaimer