NOTULEN VERGADERING WIJKRAAD D.D. 3 JULI 2014

Aanwezig
: Willie Edelijn, Jan Maassen, Rob Stoof, Frank Jansen, Leonie Schuijt, Hotze Bleker, Nico Weel, Jan Rikken, Charles Meijers, Esther Jansen v Doorn(vz) ,Hans Kropman

Gasten: Paul Reuling(Tandem), Pim Lammerinks(wijkagent), Margje Milder en Annelies Korten(Bibliotheek Gelderl.Zuid), Carline Westen (wijkbeheerder), Eric v Ewijk (wijkmanager)

afwezig (m.k.) Patries Lessmann (lid bestuur wr)

1. Opening
Esther opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op deze laatste bijeenkomst voor de vakantieperiode. Omdat er een aantal gasten zijn stelt zij een kort voorstelrondje voor.

2. Signalen uit de wijk en vastellen agenda
Er zijn geen signalen. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Bibliotheekfunctie
Margje Milder en Annelies Korten zijn namens de bibliotheek Gelderland Zuid aanwezig en geven een korte toelichting op het doel van hun aanwezigheid. Tegen het licht van de aanstaande verbouwing van De Ster en het herschikken van bibliotheeklocaties en inperking van bibliotheekfuncties willen zij graag de wensen en behoeften inventariseren bij de inwoners van Lent. Zij willen meer vraaggericht gaan werken binnen de kaders van de centrale ‘biebfunctie’: leesbevordering (bestrijden laaggeletterdheid), mediawijsheid, faciliteren en organiseren, ontmoetingsplek voor bewoners. Maar wat wil de wijk, zowel oud- als nieuw ?.
Gepland staan gesprekken met scholen en er vinden brainstormsessies plaats met belanghebbenden.
Er is relatief veel boekenverkeer. Vanuit de vergadering worden als aandachtspunten genoemd:
Faciliteer een ‘kenniscentrum’ op gebied van pc’s( eventueel met online-support), onderneem acties bij St.Josephof, ga gesprekken aan met ouderen- welzijnsorganisaties, STIP (info bij Paul Reuling) en Noorderstroom. Besteedt aandacht aan anderstaligen. Presenteer een ‘sociale kaart’ met alle sociaal-maatschappelijke activiteiten in Lent en Nijmegen Noord totaal.
Tevens wordt geadviseerd De Ster c.q. De Bieb als ontmoetingsplek aantrekkelijker (sfeer) te maken. De dames danken de vergadering voor het prettige gesprek en alle goede tips en aandachtspunten.

4. Introductie nieuwe wijkmanager
Eric van Ewijk stelt zich voor als nieuwe wijkmanager voor Nijmegen-Noord en licht zijn CV toe.
Naast Noord is hij ook wijkmanager van centrum en oost. Voor Noord ziet hij als zijn belangrijkste werk- aandachtsgebied de leefbaarheid en de kern Oud-Lent zichtbaar maken c.q. houden. Dat de
Noord- bewoners hierbij ( meer) initiatief tonen is voor hem evident.
Zijn rol hierin is die vooral van intermediair. Hij is niet direct betrokken bij het opstellen van een bestemmingsplan. Hij verwacht dat bij een BP-proces de bewoners eerder en meer aan de voorkant betrokken zullen worden. Op verzoek uit de vergadering zal hij de voortgang van acties rond het Lentmark bij de Gr.Brittaniëstraat intern oppakken.
Daarnaast wordt zijn hulp gevraagd bij het samenstellen van een klankbordgroep rond de buurt De Hoge Bongerd.
De komende weken/maanden zal hij benutten om zich in te lezen en te werken en is, als de agenda het toelaat, vooralsnog van plan om de komende bijeenkomsten van de wijkraad Lent aanwezig te zijn. Het binnen gemeente opgestelde document ‘Wijkprogramma Noord’ zal in de samenwerking met de WR als leidraad dienen.

5. Introductie nieuwe wijkbeheerder
Carline Westen stelt zich voor als opvolgster van Hans Bongers. Haar belangrijkste aandachtsgebieden zijn groen + grijs ( openbare ruimten). Ten aanzien van nieuwbouwbuurten is de afspraak binnen gemeente dat zodra de bouw daarvan gereed is deze door Stadsbeheer wordt overgedragen aan Wijkmanagement(lees Beheer).
Het boekje met de basisnormen van groen+grijs in de wijk (het zgn. Marikenniveau) volgt e.d.d.
Carline continueert de jaarlijkse wijkschouw en zal daarvoor z.s.m. een voorsteldatum(ergens medio september) doorgeven, waarbij zowel oud- als nieuw Lent worden bezocht.

6. Stand van zaken JOP Visveldsestraat
Frank Jansen geeft een korte toelichting op de huidige stand van zaken.
Het proces verloopt goed. Rond 3 juli ontvangen de bewoners in de buurt van de nieuw beoogde jop-locatie een brief van de gemeente met uitgebreide informatie over de jop.
Bij de laatste bijeenkomst van de werkgroep was ook wethouder Renske Helmer aanwezig. (portefeuille: Wijken, Openbare Ruimte, Onderwijs, Sport en Accomodaties)

7. Voortgang vacatures bestuur Wijkraad
De vergadering van 4 september is de laatste die wordt voorgezeten door Esther. De vergadering in oktober zal voor Frank en Hans in principe de laatste zijn. Beide blijven tot eind dit jaar wel beschikbaar voor informatie e.a. Het spreekt voor zich dat de aftredende leden hun verantwoordelijkheid kennen en zullen zorgdragen voor een gepaste overdracht van lopende zaken. Voor de continuïteit van de wijkraad is in het verleden bewust gekozen voor de rechtsvormstichting als juridische entiteit.
Hotze Bleker en Fred Tank hebben zich als kandidaat bestuurder aangemeld. Rob Stoof wil niet in het bestuur, maar wel betrokken blijven bij de wijkraad. De drie heren worden uitgenodigd voor deelname aan de reguliere bestuursvergadering op dinsdag 26 augustus.

8. Verslag wijkraad 5 juni 2014
Het verslag van 5 juni 2014 wordt ongewijzigd vastgesteld.

9. Rondvraag
- 9a. Nico Weel: houdt een vurig pleidooi om de Raadsvergaderingen bij te wonen.
- 9b. Lonie Schuijt: vraagt copy van de werkgroepJOP voor een themablad binnen Lentse Lucht.
- 9c. Jan Maassen: stelt een oproep voor in Lentse Lucht voor de te houden wijkschouw in september
- 9d. Paul Reuling: op 4 september wordt zijn presentatie ‘werkplan Noord 2014’ besproken(ca 30 min.)
- 9d. Charles Meijers: meldt de ingediende zienswijze op BP De Stelt door belangengroep De Stelt. en het positief B&W besluit om de aanhaking van de nwe Parmasingel op de verlengde Waalbrug ook voor rechtsaf richting Arnhem te realiseren.

10. Sluiting
Esther sluit de vergadering onder dankzegging voor ieders bijdrage en wenst allen heel zonnige en prettige vakantieweken.


Printerversie

ContactDisclaimer