Notulen wijkraad-ergadering d.d. 4-9-2014

Aanwezig
: Andre Disselhorst, Rob Stoof, Patries Lessmann, Nico Weel, Hotze Bleeker, Fred Tank, Jan Rikken, Esther Jansen van Doorn (vz), Frank Jansen, Hans Kropman,

Gasten: Bram Friezen (raadslid Groen Links), Paul Reuling en Peer van Hoof (Tandem), Eric van Ewijk (wijkmanager), Doeko Pinxt (festival op het eiland), Carline Westen (wijkbeheerder)

Afwezig met afmelding: Pim Lammerinks (wijkagent)

1. Opening
Esther opent de vergadering en heet iedereen welkom. We doen ‘n voorstelrondje omdat er gasten zijn. Geheel nieuw is Peer van Hoof, die namens Tandem belast is met het vormgeven van co-creatie in o.a.. Nijmegen-noord.
Bram Friezen legt zijn vraag meteen voor; waar moet ‘n afvaardiging van Groenlinks langs om inzicht te krijgen wat de aandacht vraagt van Groenlinks in Lent. In de rondvraag krijgt hij de antwoorden.

2. Signalen uit de wijk.
Worden niet genoemd; dus blijft de agenda ongewijzigd.

3. Festival op het eiland:
Gaat in 2015 nog niet door vanwege de bouwwerkzaamheden, maar in 2016 tijdens de 100ste vierdaagse wel. Doeko geeft aan dat de organisatie het festival niet wil verplaatsen naar het evenementen terrain nog ten westen van de nieuwe stadsbrug. Zij willen graag blijven op het terrain tussen de oude- en de spoorbrug het Habana-terrein. Daarvoor moeten zij de komende maanden in gesprek met allerlei instanties en zeker ook met de bewoners van het eiland. Er zal net als andere jaren wat geluidsoverlast zijn maar niet extremer dan andere jaren. Al is het de 100ste vierdaagse, met geluid pakken ze niet uit. Jan Rikken geeft aan dat Jan de Jong voorzitter is van de bewonersgroep van het Eiland.

4. Tandem werkplan-noord:
Er wordt uitleg gegeven over het plan, dat uitgeprint uitgedeeld wordt. De reden voor een nieuw plan komt voort uit de noodzaak het resultaat van participatie in welzijn en maatschappelijk dienstverlenen te verhogen. Er is vraag naar efficiëntie en bezuiniging vanuit de politiek en vraagtekens vanuit de bevolking.
De sociale wijkteams zijn de samenwerkingsverbanden die de speerpunten binnen de afzonderlijke wijken gaan aanpakken.
Vanuit de vergadering wordt aangegeven dat het niet zinvol is weer ‘n nieuwe werkwijze uit te rollen. Laten we ‘n wijkraadbijeenkomst organiseren waarbij het sociaal wijkteam uitgenodigd wordt om elkaar te leren kennen en de speerpunten te inventariseren en de methode van aanpak te horen. Concreet.

5. De hulpwarmtecentrale komt te staan in de Dijkstraat. Hij wordt enkel ingezet bij piekvragen (en bij nood natuurlijk)..

6.Er worden op dit moment senioren- en ouderenwoningen verkocht en daarmee onttrokken aan de 300 woningen die in Lent voor ouderen gereserveerd zouden worden. Dit komt omdat de investeringsmaatschappij de leeggekomen woningen niet meer verhuurt, maar ze in de verkoop doet. Deze woningen waren voorheen in handen van de woningcooperatie Vivare maar zijn afgestoten. Er bestaat een plan over hoeveel en waar die woningen zouden moeten zijn of komen. Jan Rikken gaat er achteraan.

7. Mededelingen wijkraadbestuur
- Complimenten voor Inge van Hoogen, geweldige aanpak bijeenkomsten en besluitvorming JOP Visveldsestraat/Gr. Britaniestraat. Goed in dit proces was, dat de wijkraad de gespreksleider heeft gekozen en dat de gemeente die betaald heeft. Voor verdere evaluatieve opmerkingen en adviezen voor de toekomst klik hier.
- De nieuwe JOP nog openen in dit jaar.
- De wijkschouw vertrekt op 11sept. om 16:00 uur vanuit de Ster.
- Lentmark; inventariseren wat er al besproken is tussen gemeente en de GEM. Info verzamelen en oppakken. (wie gaat dat doen)

8. Esther ontvangt dank en bloemen voor het voorzitterschap dat zij 5 jaar uitgeoefend heeft. Uit de toespraak van Frank Jansen sprak bewondering voor haar politieke wijsheid. Esther gaf aan veel inzicht te hebben gekregen, maar is ook vergadermoe.Bedankt Esther we zullen je missen, niet alleen je inzicht en kwaliteiten maar ook de relativering en je vrolijke lach.
Hans Kropman geeft aan dat 2 oktober zijn laatste vergadering zal zijn als bestuurslid, hij blijft uiteraard beschikbaar voor vragen, informatie e.d.
Frank Jansen zoekt nog een webmaster voor de wijkraadsite.

9. Rondvraag.
Bram Friezen krijgt tips om langs te gaan met een delegatie van Groenlinks.

Agendapunt volgende vergadering: jongerencentrum Lent.


Printerversie

ContactDisclaimer