Agenda wijkraad 2 oktober 2014 om 20.00 uur in de Dorpsschuur

1. Opening (bijzondere) WR vergadering

2. Signalen uit de wijk - vaststellen agenda

3. Gesprek met wethouder Bert Frings, onderwerpen:
3a. toelichting jeugdvoorziening/centrum in de Ster
3b. huisvesting ouderen a.g.v. verkoop huurwoningen

4. Inleiding Frank Jansen met als titel: “Èchte burgerparticipatie in onze democratie?” + discussie over de inleiding

5. Notulen 4 september 2014 (klik hier)

6. Presentatie nieuwe leden bestuur Wijkraad Lent  en  hun functie +     overdracht voorzittershamer

7. Rondvraag

8. Sluiting


Printerversie

ContactDisclaimer