Notulen wijkraad Lent d.d. 2 oktober 2014

Aanwezig: Nico Weel, Rob Stoof, Rob Tromp, Andre Disselhorst, Jan Maassen, Fred Tank, Ton Pennings, Willie Edelijn, Jan Rikken, Patries Lessmann, Frank Jansen, Hans Kropman

Gasten: Carline Westen ( wijkbeheerder), Eric v.Ewijk(wijkmanager), Paul Reuling(Tandem), Pim Lammerinks( wijkagent)

1. Opening
Jan Rikken hanteert de voorzittershamer en heet iedereen van harte welkom. Omdat er een aantal ‘nieuwe’gezichten zijn wordt een voorstelrondje gehouden.

2. Signalen uit de wijk
Er zijn geen specifieke meldingen. vaststellen agenda

3. Wordt gewijzigd.
Wethouder Frings heeft zich helaas door ziekte afgemeld.
Daarvoor in de plaats wordt een aantal ontvangen mails behandeld.
3a. Brainstormbijeenkomst Stip Nijmegen Noord.
De ontwikkeling van de Stips(=stedelijk informatie punt) in Nijmegen is in volle gang. Stip is voor alle soorten vragen zoals over wonen, inkomen, formulieren, zorg, opvoeding, cursussen, wijk activiteiten etc. Om een start in Noord te maken wordt een brainstormsessie gehouden, op donderdag 16 oktober 20.00 uur, in De Ster. Patries Lessmann neemt namens de Wijkraad deel aan deze avond.
3b. Mail inzake geldautomaat bij Jan Linders.
Een bewoner beklaagt zich over het ontbreken van een geldautomaat in het nieuwe woondeel Laauwik in Lent en vraagt zich af hoe de Wijkraad daarover denkt. De Wijkraad heeft niet eerder opmerkingen dan wel klachten over het ontbreken van deze voorziening ontvangen.
Gewezen wordt op de geldautomaat van de Rabobank aan de Laauwikstraat naast de oude winkellocatie van Jan Linders. De mailschrijver zal op deze geldautomaat worden geattendeerd.
3c. Ontwerp BP Laauwik-2.
Er is een mail ontvangen over een ingediende zienswijze en inspraakreactie namens een aantal buurtbewoners in nieuwe woonbuurt Laauwik t.a.v. de gewijzigde nokhoogte van de te bouwen woningen in plan Laauwik-2. Deze wordt ter kennisname aan de vergadering gemeld. d. Lentse Lus. Melding wordt gemaakt van de verwijdering van de tijdelijke baileybrug over de PMS, in de nacht van vrijdag op zaterdag 24 resp. 25 okt. Daarna blijft uitsluitend de oversteek t.h.v. het Witte Huis beschikbaar tot dat de tunnel onder de PMS gereed is. (staat gepland voor medio 2015)
3d. Huisvesting ouderen.
Het planningskader met mogelijke locaties voor woonvormen voor ouderen in Nijmegen-Noord
wordt door Eric van Ewijk binnenkort aan de WR ter beschikking gesteld.

4. ‘Echte burgerparticipatie in onze democratie? ‘
Inleiding en presentatie door Frank Jansen n.a.v. het artikel ‘tegen verkiezing ‘ ‘het lot van de democratie’ van de schrijver David van Reybrouck.
Frank neemt ons aan de hand van een aantal sheets mee naar vormen van staatsbestuur in de tijd van Aristoteles, soorten van besluitvorming, via de democratie in Athene 2500 jaar geleden, naar ons huidig democratisch systeem. Dat dat (ook) heeft gewerkt wordt duidelijk gemaakt met 2 recente voorbeelden nl. de beoogde busbaan door het sportpark en de werkgroep JOP-Visvelsestraat. Naar aanleiding van de presentatie vindt er een korte gedachtewisseling plaats.
De vergadering dankt Frank voor zijn interessante en leerzame betoog.
Aansluitend wordt kort stilgestaan bij de recent gehouden wijkschouw door Lent.
Carline Westen(wijkbeheerder) stuurt een dezer dagen de inventarisatielijst met signalen en verbeterpunten.

5. Notulen 4 september 2014.
De notulen van 4 september worden ongewijzigd vastgesteld.

6. Presentatie en installatie nieuw bestuur.
De leden van het nieuw te vormen bestuur en hun functie worden voorgesteld:
Ton Pennings voorzitter, Patries Lessmann secretaris, Fred Tank penningmeester, Hotze Bleeker lid. Jan Rikken blijft tot uiterlijk eind 2014 nog deel uitmaken van het bestuur,
om de overdracht zo soepel mogelijk te laten verlopen. Onder het toewensen van alle succes aan het nieuwe bestuur overhandigt Jan Rikken de voorzittershamer aan Ton Pennings.
Ton houdt een korte ‘maidenspeech, waarin hij de vergadering de vraag voorlegt ‘hoe krijgen we de Wijkraad (nog) meer op het netvlies bij de 7000 bewoners’. Hij acht de wijkraad een uitstekend platform om een bijdrage te leveren aan een fijn woon- en leefklimaat voor alle bewoners in Lent. Hij dankt de vergadering en spreekt de hoop uit dat hij het vertrouwen kan en zal verdienen, vervolgens geeft hij het woord aan de andere nieuwe leden. Patries is sinds februari 2014 al lid en hoopt op voldoende steun en vertrouwen. Fred ziet als zijn belangrijkste taak een actieve bijdrage leveren aan het opbouwen van een nieuwe wijk. Hotze wil zich met name inzetten en sterk maken voor een prettig woon-en leefklimaat voor de jeugd met voldoende en adequate voorzieningen. 7. Rondvraag Patries Lessmann: vraagt aandacht voor het gebruikelijke artikel nms de WR in de LL
Willie Edelijn: meldt dat de bewoners in de Spoorstraat content zijn over de genomen verkeersmaatregelen. Paul Reuling: meldt dat het jongerenteam binnen Tandem weer op sterkte is. Het geplande trapveldje aan de Notelaar is in ontwerp en wordt naar verwachting in november gerealiseerd.
Andre Disselhorst: vraagt naar de status van de nieuwbouw van De Windroos naast de speeltuin Deviezen Broek. Geantwoord wordt dat daarover nog niets bekend is. Verwacht wordt dat wethouder R. Helmer tijdens de te plannen info bijeenkomst daarover met nieuws komt. Over de ontwikkeling rond het Rentemarkt komt de wijkbeheerder binnenkort met informatie.
Rob Tromp: wenst het nieuwe bestuur alle succes en biedt zich aan als webmaster.
Rob Stoof: vindt de huidige structuur ( dagelijks bestuur > openbare wijkraadbijeenkomst) prima. Hij is weliswaar niet beschikbaar als bestuurslid maar stelt zich wel beschikbaar om in overleg te bekijken op welke wijze en terrein(en) hij een actieve bijdrage kan leveren.
Nico v Weel: spreekt zijn dank uit aan het afgetreden bestuur en wenst het nieuwe bestuur alle succes toe.
Pim Lammerinks: Was bezorgd of er wel een nieuw bestuur zich zou aandienen, is daarom des temeer verheugd dat er nu een nieuw bestuur benoemd is en wenst de leden heel veel succes.
Jan Rikken: attendeert de vergadering op de brochure van de Ned.HeideMij over het organiseren van activiteiten in buurt en/of wijk.

8. Sluiting.
Ton dankt de aanwezigen voor ieders inbreng en hoopt binnen de wijkraad tot een goede en constructieve samenwerking te komen.


Printerversie

ContactDisclaimer