Notulen wijkraadvergadering 6-11-2014 om 20.00uur in de Dorpsschuur.

Aanwezigen: Nico Weel, Jan Maasen, Willy Edelijn, Riet Jansen, Rob Tromp, Rob Stoof, Hotze Bleeker, Paul Reuling, Jan Rikken, Fred Tank, Ton Pennings, Patries Lessmann.
Gasten: Maarten Broks (watersport speel beweeg plezier), Lisanne van Dijk en projectleden ( Fiore Events), Pim Lammerings (wijkagent), Carline Westen (wijkbeheer)

1. Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.
Voorstelrondje.

2. Presentatie Maarten Broks; Watersport-Beweeg-Speel-Plezier.
Heeft geen concrete vraag voor de vergadering, wil alleen informatie geven en zo mogelijk brainstormen. Al ‘n aantal jaren geleden is hij betrokken geweest bij projecten ter bevordering van sportparticipatie waarvoor proeftuinen opgezet zijn. Het doel was: mensen moeten meer bewegen. Kijk voor beelden over dit success op: www.wvdegrootewielen.nl www.lisso,nl
Zijn passie ligt bij watersport en daarvoor heeft hij nu als inwoner van Lent in Lent het initiatief om niet gemotoriseerde watersport op te starten in de Lentse, Oosterhoutse en Zandse Plas. Waarom daar; omdat het veiliger is voor kinderen die eenmaal watervrij geen last hebben van andere mogelijk gemotoriseerde watersporters.
Inmiddels heeft hij de Gemeente Nijmegen wethouder sport en de Stichting Watersport Nijmegen benaderd Er is ‘n subsidie aanvraag de deur uit.
Belangrijk voor het initiatief is nu de oplevering van de plas, waarbij de projectontwikkelaar eerder toezeggingen doet dan de gemeente Nijmegen.
Graag wil Maarten Broks ‘n Waterplezier Welkom Weekend organiseren eind mei 2015 en hoopt hierover binnen 2 a 3 weken meer duidelijkheid te hebben.
Ton Pennings dank hem voor de presentatie en noemt het ‘n goed initiatief voor de ‘dode plassen’ door ‘n Lentse ondernemer.

3. Presentatie Fiori Winter Wonder Lent door Lissanne van Dijk en haar project leden.
Doel is het meer bekendmaken van de het dierenparkje aan de Dorpstraat in Lent en geld inzamelen voor ‘n veegmachine. En zo mogelijk het samenbrengen van oud en nieuw Lent, jong en oud Lent.
In de ochtend aktiviteiten voor de scholieren van het Talent.
De ouderen van St.Jozef krijgen ‘n stamppot-buffet aangeboden.
Na de middag kunnen alle bewoners van oud en nieuw Lent gebruik maken en genieten van alle atracties die de studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen op 11 december 2014 aanbieden.
Vragen: waarom 11 dec: Sfeervol in ‘n rustige tijd tussen St Nicolaas en Kerstmis.
Is er ‘n vergunning aangevraagd: volgens de deadline regels van de Gemeente.
Bekendmaking: Flyeren, Lents Lucht, Wijkraad Lent, Borden DVOL navragen
bij de Sportvereniging of die te gebruiken zijn tijdens de wintersport.
Opmerkingen; Nauwelijks bekend bij de bewoners dat het vorig jaar ook geweest is.
Studenten dteken er erg veel tijd in.

4. Signalen uit de wijk/vaststellen van de definitieve agenda.
Paul Roling (Tandem):
19 nov: bewonersbijeenkomst Franse en Spaanse buurt. Leven er ideeen onder de bewoners en er was ‘n introductie vanuit de wijk.
24 nov; wat gaat er veranderen in de zorg in 2015 voor mensen met ‘n indicatiestelling. Hierover zal wethouder Frings het een en ander uitleggen. Komende jaar loopt voor 44bewoners van Nijmegen Noord de indicatiestelling af en zal door het sociaal wijkteam opnieuw beoordeeld worden
31 mei 2015 voorstel markt van alle voorzieningen en ondernemers in Nijmegen noord. Zoals die afgelopen voorjaar ook gehouden is.
Ton Pennings:
Hogeschool Wageningen afdeling Landschapsarchitectuur doet bij name van Rick Arendsen ‘n onderzoek naar de ervaringen van ‘n doorsnede van de Lentse bevolking hoe zij de Waalsprong ervaren. Hiervoor zijn 6 mensen gevraagd en zal Rick t.z.t. ‘n presentatie houden in de Wijkraadbijeenkomst.
Radboud universiteit wil ‘n onderzoek doen naar de invloed die de veranderende zorgwet heeft op bewoners van o.a. Nijmegen Noord. Voorstel is hen uit te nodigen voor ‘n uitleg op de volgende wijkraad bijeenkomst.

5. Verdeling aandachtspunten aan wijkraadsleden en back-up.
* Jongeren: Hotze Bleeker en als back-up Fred Tank.
* 30-, 40-, 50ers: Fred Tank
* Ouderen: Patries Lessmann en als back-up Ton Pennings.
* Ruimtelijke ordening: Ton Pennings en als back-up Rob Stoof.
* Cultuur en evenementen: Fred Tank en als back-up Jan Rikken.
* Natuur: Hotze Bleeker en als back-up Fred Tank.
* Sport en recreatie: Jan Rikken en als back-up Fred Tank.
* Economie: Fred Tank en als back-up: hiervoor gaat ‘n mail uit naar Charles Meijer om te vragen of hij dit wil doen.
* Zorg en Welzijn: Patries Lessmann en als back-up Ton Pennings.
* Wonen: Patries Lessmann en als back-up Ton Pennings.
De aandachtspunten van Jan Rikken willen we graag eind van het jaar overdragen aan ‘n nieuw bestuurslid. Daarvoor zoeken we nog ‘n nieuw bestuurslid.
Op de reactie van Andre Disselhorst naar hoe de nieuwe wijkraad naar buiten treed met standpunten terwijl de oude wijkraad juist geen standpunten innam maar meer de bemiddelende functie had, antwoordde Ton Pennings we hebben geen standpunt maar wel ‘n mening en komen na overleg als bestuur, als een mond, als wijkraad naar buiten.

6. Terugkijken op bijeenkomsten:
A. Op maandagavond 3-11-2014 was er ‘n openbare bijeenkomst waarbij de gemeente Nijmegen bij monde van wethouder Bert Frings en wethouder Renske Helmer, ‘n presentatie gaven over de plannen rondom wijkcentrum de Ster: ‘n jongeren voorziening en ‘n speciale basisschool.
Er waren ongeveer 50 bezoekers en werden uiteindelijk maar 2 schriftelijke vragen gesteld naar aanleiding van de presentatie van de wethouders, Er was geen protest vanwege mogelijke overlast. De presentatie was duidelijk, kort en bondig en al na 5
kwartier ten einde. Wel deed de wethouder nog ‘n toezegging te kijken naar financiele ondersteuning van het zaalvoetbal evenement dat Tandem voor de jongeren wil organiseren. Hiervoor wordt ook inspanning en financiele bijdrage gevraagd van de jongeren zelf.
Rob Stoof: zijn omwonenden via ‘n brief geinformeerd.
Er zijn ±200 brieven verspreid. Door wijkraad bestuur zelf rondgebracht.
Paul Roling: Voor de omwonende is er de mogelijkheid om via ‘n nog op te zetten klankbordgroep hun wensen en ideeen en bezwaren kenbaar te maken
B. Anders denken Samen doen; bezocht door Hotze Bleeker.
Mindervaliden kunnen via kleinschalige intiatieven integreren in de wijk. Het lijkt Hotze ook wat voor onze wijk en wil het team van Heseveld-project uitnodigen voor een van de bijeenkomsten in de toekomst.
C. Lingenzegen: Er was ‘n ronde tafel conferentie waar 30 mensen voor uitgenodigd waren maar slechts 4 mensen aanwezig waren. Doel bijeenkomst is kijken naar omzetten van klankbord naar beheersgroep.
18 nov komt er ‘n bijeenkomst georganiseerd door Dienst Landelijk Gebied in park Doornik: er zal gesproken worden over de afronding en de plannen voor het spiegelbos.
Er zijn beheersproblemen voor deze parken vanwege de financiele situatie van DLG.

7. Speerpunten voor de komende tijd;
Jongeren: skate- crossbaan, scouting: Hotze Bleeker en Fred Tank:
Er wordt gesproken over het hout van de in bouw zijnde Waalbrug.
De aannemer wil meewerken aan snel transport, maar de belangstellende moet zelf voor vervoer zorgen. Dat zou ‘n dieplader kunen zijn vanwege de enorme grote van de houtconstructies. Er zijn al ideeen over ‘n cross en skate/BMX/stepjes-baan. De gemeente kiest voor 2 uit elkaar liggende lokaties;
Jo Eversstraat en achter DVOL/ oude stortplaats. Dit zijn tijdelijke bestemmingen.
Paul geeft aan dat Wendel van Hees contact opneemt met Hotze Bleeker en Fred Tank.
Scouting: zoekt ‘n nieuwe lokatie. Lentmark is ‘n mogelijkheid
GEM wil aansluitingen aanleggen. Eigenaar wil er van af. De vergunning loopt nog tot juli/aug. KlimCentrumNijmegen heeft al lang ‘n optie maar komt niet over de brug (letterlijk lijkt het).
Voorstel: scouting bij naam van Rob Rikken wordt benaderd door Hotze of Fred.
Ouderen: Kern met Pit Ton Pennings doet voorstel.
Heeft de KNHM benaderd met ‘n inschrijving voor deelname aan dit project waarbij in januari duidelijk wordt of Lent uitgekozen is en ‘n herinrichting van het dorpsplein tegemoet kan zien. Ton Pennings gaat in overleg met de wijkbeheerder Caline Westen.
Openbare ruimte: inventarisatie wat zijn de plannen met het eiland.
Er gaat ‘n uitnodiging uit naar wethouder Bert Veldhuis. (Patries)

8. Notulen Wijkraad 2-10-2014 is goedgekeurd.

9. Rondvraag.
Oplaatpunt mogelijkheden voor de OV-chipkaart bv. Thermion. Wijkbeheerder zoekt het uit.
Jan Maassen: Glasvezel oude dorp: wijkraadbestuur doet ‘n brief uit naar KPN. (Patries)
Jan Maassen: Wandelpad tussen Laauwikstraat en Bekkersland voor de gesloopte kassen wordt afgeknabbelt. Wijkbeheerder gaat er achter aan.
Rob Stoof: Bezocht de woonbeurs in Thermion:
Vossenpels noord wordt pas in 2023 ontwikkeld, Vossenpels midden wordt versneld ontwikkeld. Waarom en is er iets bekend bij platform Waalsprong. Jan Rikken weet van niks. Tip Rob: wees alert.
Jan Rikken gaat naar de bijeenkomst van de gemeente over de vrijwilligersverzekering.
Ton Pennings houd op persoonlijke titel 'n pleidooi voor een monument voor de joodse oorlogslachtoffers in Nijmegen.


Printerversie

ContactDisclaimer