Notulen wijkraadvergadering 5-2-2015 om 20.00uur in de Dorpsschuur.

Aanwezigen: Susanne Agterbos, Leoni Schuijt, Charles Meijer, Nico Weel, Carline Westen ( wijkbeheerder), Frank Mikx, Joop Koopman, Rob Stoof, Henk Klappers, Jan Maasen, Xandra Cartens, Rob Tromp, Paul Rikken, Sake Marks, Jan Rikken, Willy Edelijn, Pim Lammerinks ( wijkagent), Hotze Bleeker, Ton Pennings, Patries Lessmann.
Gasten: Rick Arendsen.
Afwezig met afmelding: Erik van Ewijk (wijkmanager), Fred Tank, Paul Reuling.

1. Opening en welkom door de voorzitter Ton Pennings.

2. Voorstelrondje.

3. Status rapportage lopende zaken:
Verkeerssituatie Verwondering: Er heeft inmiddels op 27-1-2015 ‘n gesprek plaats gevonden tussen gemeente en de school. Er is ‘n verkeerswerkgroep samengesteld, Er wordt nog gewacht op een toezegging en dan kan de datum gepland worden. De situatie wordt breed opgepakt, de concentratie ligt op het verkeersprobleem zoals het er nu ligt. Andere ter zake doende ideeen voorstellen kunnen mee genomen worden. In de werkgroep zitten geen bewoners van de Frankrijkstraat, zij kunnen via de Wijkraad meedenken en zich informeren.
Wandelpad Turennesingel/hondenlosloopgebied: Er zijn vanuit bewoners en de wijkraad brieven uitgegaan naar het college. Er liggen besluiten die nu met voeten worden getreden. Hoewel er geen pad in het bestemmingsplan getekend is, zijn er wel toezegingen gedaan en besluiten genomen. Het college is zich goed bewust van het protest. Geeft aan dat er door bewoners niet gestreden is voor ‘n pad wat er toch al lag.
Er is op 2 vlakken toezeggingen gedaan:
Aan bewoners Lent is ‘n wandelpad/hondenlosloopgebied gegeven. Staat zwart op wit.
Aan aanwonenden is toegezegd dat zij het pad in onderhoud krijgen, maar dat het openbaar gebied blijft.
Vraag is wat is er bij het kadaster ingemeten?
Ook wordt aangegeven dat het probleem nu al voor de 2de keer plaats vindt en dat in de zeer nabije toekomst het probleem zich weer voor gaat doen bij de Groene Oevers. Die huizen worden ook verkocht met de trekker: Wonen aan het water.
Lentmark: Vanuit het beheer is er geen geld voor het behoud, onderhoud van het markante gebouw. Er wordt door de wijkbeheerder aan gegeven dat er contact gezocht wordt met Vereniging Sport Accommodaties om te kijken of zij belangstelling hebben. Ook vraagt Carline om ideeen aan te leveren. Hotze Bleeker verwijt de gemeente veel te traag te hebben gereageerd op ideeen die
aangedragen zijn. Ton gaat naar de scouting. We stellen voor ‘n oproep in de Lentse Lucht te plaatsen.
Gaat er vervuild slib in de Groene Oevers?
Er is in de klankbordgroepen geen spraken geweest van vervuild slib catergorie 2. Wel is er heel veel zeer gedetailleerde informatie beschikbaar gesteld die het normaal functionerend verstand te boven gaat.
Er wordt niet getwijfeld aan het correct volgen van de inrichtings regels van het project. De klankbord groep is op de hoogte van het zeer intensieve overleg tussen gemeente en waterschap en aan hen is toegezegd dat half maart uitleg gegeven wordt over het besluit.
Volgens Water Natuurlijk ,verwoord door Susanne Agterbos, is de vergunningsaanvraag gedaan door de gemeente bij het waterschap. Daar wordt eerst op ambtelijk nivo gekeken of alle akties volgens vastgestelde regels en besluiten (geplaatst in publicaties t.a.v. bodemkwaliteit in de Staatscourant en Staatsblad Besluit bodemkwaliteit.) heeft plaatsgevonden en dan wordt alles afgevinkt en gaat het door naar het bestuurlijk nivo.
Daar heeft men het aangehouden omdat er naar alle waarschijnlijkheid gezwommen gaat worden in die plassen. Er zijn voorzieningen aangelegd en er is jarenlang gepromoot dat er zwemplassen zouden komen in Lent.
Om duidelijkheid te krijgen en de hele bevolking van Lent te informeren over deze gang van zaken, stellen we voor ‘n voorlichtingsavond te organiseren in de Ster door Wijkraad Lent en de gemeente . Raadscommissie Waalsprong en het Waterschap zijn ook gesprekspartners.

4. Presentatie van Multifaceted identity of Lent door Rick Arendsen. (30min.)
Er vond ‘n duidelijke presentatie plaats waarvan de nederlandse vertaling via de website te downloaden is. De conclusie is dat zowel oude als nieuwe inwoners van Lent de ontwikkelingen in Lent nu toch als positief zien. Men beleeft het dorpswonen als positief.
Hoewel Nijmegen Noord als vinex wijk aangemerkt is, blijkt het oude dorp ‘n
meerwaarde te geven aan deze wijk en is daarmee niet vergelijkbaar met de
andere vinexwijken in Nederland.

5. Speerpunten voor de komende tijd;
Jongeren: Hotze brengt in dat er momenteel door de medewerkers van Walhalla met de jongeren gewerkt wordt aan ‘n ontwerp voor de skatebaan die verwezenlijkt gaat worden bij de JOP. Het was ‘n gezellige enthousiasmerende avond. In de 2de helft van maart wordt ‘n moment gepland om het trapveldje aldaar te openen.
Ouderen: Kern met Pit Ton Pennings brengt verslag uit van de selectie bijeenkomst.
Vormen van ‘n werkgroep: Er is nog geen werkgroep samengesteld. Het wordt in de volgende vergadering hopelijk van de grond getild. Er gaat ‘n oproep uit in de Lentse Lucht.
Openbare ruimte:
Wijkraad Lent heeft zich in ‘n extra vergadering bezig gehouden met het ontwikkelen van ‘n visie. Hieruit is ‘n lijst met strategische aandachtspunten samengesteld die aan het college gestuurd is en ook op de website te lezen.
Rob Stoof: De gemeente heeft het plan om aan de west kant van het spoor tegen het oude Lent aan versneld te gaan bouwen. Niet alleen woningen in diversiteit maar ook voorzieningen ( hoera, red.) Volgens de raadscommissie gaat de hele procedure in meerdere fases verlopen en men heeft haast. 1ste fase; oa. stakeholders moeten bekend zijn. De wijkraad heeft zich aangemeld daarvoor. Half 2015 moet het idée voor de hele ontwikkeling van dat gebied al klaar zijn.

6. Rondvraag.
Carline Westen: De mededelingen borden van de gemeente worden tijdelijk op de
oude plaats gezet i.v.m. de bouwwerkzaamheden bij het spoor.
Wijkschouw 2015 is op 17 september.
Frans Mikx: maakt zich zorgen over het parkeerprobleem op de Oosterhoutsedijk
waar ‘n toestroom van parkeerders te verwachten is.
Rob Tromp; de nieuwe fietstunnel is in juni naar alle waarschijnlijkheid klaar, hoe
zit het met de andere tunnel?
Jan Rikken; het eerste repair cafee in de Klif is op 28 februari.
Sluiting. Geen uitloop.


Printerversie

ContactDisclaimer